Aşgabadyň Dokma Toplumy
Töleg we eltip bermek hyzmaty

Harytlary eltip bermek hyzmaty häzirki wagtda diňe Aşgabat şäheri boýunça amala aşyrylýar

  • Eltip berme hyzmatynyň bahasy 15 manat. Aşgabat şäheriň çäginden daşary eltip berme hyzmatyň bahasy aýratyn hasaplanylýar;
  • Saýtdan sargyt edeniňizden soňra operator size jaň edip sargydy tassyklar;
  • Girizen salgyňyz we telefon belgiňiz esasynda hyzmat amala aşyrylýar;
  • Sargyt tassyklanmadyk ýagdaýynda ol hasaba alynmaýar we ýerine ýetirilmeýär. Sargydyň tassyklanmagy üçin girizen telefon belgiňizden jaň kabul edip bilýändigiňize göz ýetiriň. Şeýle hem girizen salgyňyzyň dogrulygyny barlaň;
  • Sagat 08:00 - 17:00 aralygynda edilen sargytlar şol gün eltilýär, sagat 17:00-dan soňky edilen sargytlar bolsa ertesi gün size gowşurylar.
  • Sargytlar dynç günleri amala aşyrylmaýar.
  • Sargydy barlap alanyňyzdan soňra töleg amala aşyrylýar. Eltip berijiniň size gowşurýan töleg resminamasynda siziň tölemeli puluňyz bellenendir. Töleg nagt we nagt däl (kart) görnüşde milli manatda amala aşyrylýar.
  • Özüňiz alyp gitjek sargydyňyz Bitarap Türkmenistan şaýoly, 597 jaýynda ýerleşýän Söwda Merkezinde amala aşyrylýar.
  • Söwda Merkezindäki harytlar we olaryň bahalary Internet Dükana hiç hili degişli ýeri ýok.
Size maslahat berilýär